layer
layer
layer
layer
layer


ทำไมต้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน

ติดต่อขอวีซ่าง่ายๆด้วย ตัวแทน

บริการแปลเอกสารและรับรองสถานฑูต, รับรองกระทรวงการต่างประเทศ

บริการรับแปลเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อขอวีซ่า ,
- ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวของบางประเทศ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
- ในการขอวีซ่าถาวรของทุกประเทศ เอกสารภาษาไทย มีความจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือในบางประเทศจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาราชการของประเทศนั้น ๆ เพื่อส่งไปให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาเอกสาร และเอกสารต้องผ่านการรับรองความถูกต้องหรือไม่ปลอมแปลงเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือบางประเทศต้องผ่านการรับรองจากสถานฑูตของประเทศนั้น ๆ ก่อนส่งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บริการรับแปลเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
- แปลเอกสารสัญญาต่าง อาทิเช่น สัญญาซื้อขาย เช่าซื้อ สัญญารับเหมา และอื่น ๆ
- แปลเอกสารคู่มือการใช้งานทุกประเภท อาทิเช่น เครี่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทส เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
-แปลเอกสารราชการสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบรับรองโสด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบประกาศนียบัตร โฉนดที่ดิน เป็นต้น

หากต้องการแปลเอกสารสามารถส่งเอกสารมาที่ info@bosspattayaservice.co.th พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ หรือโทร 083-1109110, 087-5859261, 038-410331 

 

Boss Pattaya Service - Copy Right 2009 -2012 All Right Reserved
Design By PattayaDesign.com - เสริมหน้าอก | เสริมจมูก | ทำตาสองชั้น
This site is Compatible with