layer
layer
layer
layer
layer


ทำไมต้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน

ติดต่อขอวีซ่าง่ายๆด้วย ตัวแทน

บริการด้านวีซ่า

การขอวีซ่าสำหรับคนไทย เพื่อจะเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนั้น จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้น ๆ  ยกเว้นบางประเทศที่มีข้อตกลงให้คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่มีวีซ่าแต่จำกัดระยะเวลาที่พำนัก
เราดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเภท เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามสามี วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าถาวร เป็นต้น

เรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า กำหนดรายการเอกสารเพื่อวิเคราะห์แล้วว่ามีประโยชน์ในการประกอบการยื่นขอวีซ่า เพื่อทำให้เอกสารเป็นที่น่าเชื่อถือ รวมถึงเอกสารของผู้ให้การสนับสนุน การเขียนจดหมายอธิบายความสัมพันธ์ เหตุผลในการเดินทางเพื่อชี้แจงให้กับสถานฑูต

กรณีวีซ่าปฏิเสธ  เราจะวิเคราะห์ เหตุผลของการปฏิเสธของสถานฑูตอย่างรอบคอบ และกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไข อธิบายในประเด็นที่ถูกปฏิเสธวีซ่า และการหาเอกสารเพิ่มเติม และหลักฐานในการยื่นครั้งต่อไป หรือการอุทรณ์ แล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว/ วีซ่าเยี่ยมเยียน
- กรอกใบสมัครที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
- การอ้างอิงผู้สนับสนุน
- เอกสารด้านการเงิน และการงาน
- โปรแกรมการท่องเที่ยว

วีซ่าถาวร/ วีซ่าคู่หมั้น/ วีซ่าคู่สมรส/วีซ่าติดตาม
- กรอกใบสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน
- เตรียมเอกสารทางราชการเพื่อการแปลและรับรองกระทรวงฯ
- เอกสารอ้างอิงจากบุคคลสนับสนุน
- การตรวจสุขภาพ
- การขอประวัติอาชญากรรม จากกรมตำรวจแห่งชาติ
- การทดสอบภาษาที่จำเป็น
- เอกสารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอวีซ่าและผู้สนับสนุน

อ่านต่อเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานน

 

วีซ่าอื่นๆ

เกี่ยวกับเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)
Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น
อ่านต่อเกี่ยวกับวีซ่าเซงเก้น

การเรียกขอวีซ่าประเทศกัมพูชา / ลาว
- เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับขอวีซ่า ได้แก่ หนังสือเดินทาง, รูปถ่าย 2 ใบ
- ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอสส์ เซอร์วิส


Boss Pattaya Service - Copy Right 2009 -2012 All Right Reserved
Design By PattayaDesign.com - เสริมหน้าอก | เสริมจมูก | ทำตาสองชั้น
This site is Compatible with